herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Wymeldowanie - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • podanie odręczne,
  • kserokopia dokumentów:
    • tytułu prawnego do lokalu, ewentualne wyroki: o podziale majątku,  o eksmisji, protokół z czynności komorniczych; postanowienie sądu o ustanowieniu opieki nad dzieckiem itp.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Komórka organizacyjna

Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności.

Opłaty

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej; 17 zł od pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika.

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia dokumentów. ( w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu). 

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Część I i IV załącznika do ustawy z dnia o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U.2012 poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  • Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany do zawiadamiania właściwego organu gminy o opuszczeniu przez osobę lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełnia obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.