herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Uznanie sprawowania bezpośredniej opieki nad członkami rodziny

Wojsko - załatwiane sprawy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
     lub  
  2. Załączniki:

           zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub wysokości pobierania przez nich zasiłku ( w przypadku osób bezrobotnych);

kserokopię dokumentu stwierdzającego datę urodzenie osoby wymagającej opieki,

           *  zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu poborowego z osobą wymagającą 

               opieki,

           *  oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o 

               konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność

               do czynności prawnych,                                                                                        

      *  ostateczne orzeczenie o uznanie osoby wymagającej opieki za całkowicie        

               niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,  

           *  wywiad  Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności sprawowania tej opieki,

           *  pełnomocne orzeczenie Sądu o obowiązku sprawowania tej opieki,  

          *  inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia

Do wglądu:

dowody osobiste zainteresowanych osób

 

 

Komórka organizacyjna

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pok. Nr 13, I pietro

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

art.39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą na adrs Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Przyjmowane są podania od poborowych służby zastępczej odbywających tę służbę oraz żołnierzy mających w gminie Dębno miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.
  2. W przypadku gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
  3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
  4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w BOK lub biurze prowadzącym sprawę