herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Warunki zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
 
Załączniki:

  • dwie kopie mapy zasadniczejz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 – w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej, mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki (część działki przyległa do drogi), jednak niemniej niż 50 m.
  • graficzne przedstawienie inwestycji - koncepcja,
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia);
  • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej(w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
  • określenie wielkości powierzchni sprzedaży, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.
  • pełnomocnictwoupoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora wraz z niezbędną opłatą skarbową (17,00 zł).
  • w przypadku osób prawnych aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

 

 

 

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pok. 25, 29

Opłaty

 107,00 zł. z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni + czas na uzyskanie niezbędnych uzgodnień

Podstawa prawna

art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Dębna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.