herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Użytkowanie wieczyste - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • Odpis zwykły Księgi Wieczystej

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 36

Opłaty

Skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10 zł

Termin i sposób załatwienia

- do 45 dni

Wymagana wycena sporządzona przez  rzeczoznawcę majątkowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości1) (Dz. U. z dnia 12 września 2005 r.z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub usunięcia niezgodności pomiędzy zapisami  ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego a wpisami Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Myśliborzu