herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

EWIDENCJA PÓL BIWAKOWYCH I ICH KATEGORYZACJA

Usługi hotelarskie

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:

1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię przedsiębiorcy oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem

2. nazwa obiektu

3. określenie położenia obiektu i jego adres

4. charakter świadczonych usług (stały, sezonowy, czas trwania sezonu)

5. dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii

6. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, dla obiektu objętego wnioskiem

7. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia minimalnych wymagań dla rodzaju i kategorii objętego wnioskiem (liczba miejsc noclegowych, zakres świadczonych usług)

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym numeru telefonu i adresu e-mail) przez Urząd Miejski w Dębnie w celach postępowania o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez Burmistrza Dębna

8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały wpisane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień dokonania zgłoszenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych,
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych (aktualna opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu)
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych (aktualna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu)
  • Zaświadczenie (poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy Urząd Statystyczny
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wypełniony załącznik nr 2 - wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla pól biwakowych
  • Dowód opłaty skarbowej
  • Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek o wpis do ewidencji pól biwakowych w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji pól biwakowych w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz zgłoszenie zakończenia prowadzenia pola biwakowego w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pokój nr 34

Opłaty

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydaną decyzję

2. 100zł - opłata za ocenę pól biwakowych (Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2011 r.)

Termin i sposób załatwienia

Zaszeregowanie następuję w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 art. 38 i 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z pózn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Opłatę za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Dębnie.

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie zobowiązani są poinformować Burmistrza Dębna o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.