herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

EWIDENCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH

Usługi hotelarskie

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. rodzaj obiektu

2. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię przedsiębiorcy/rolnika zgłaszającego obiekt

3. adres przedsiębiorcy/rolnika świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem

4. nazwa i adres obiektu

5. charakter świadczonych usług (stały, sezonowy, czas trwania sezonu)

6. liczba miejsc noclegowych

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym numeru telefonu i adresu e-mail) przez Urząd Miejski w Dębnie w celach postępowania o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez Burmistrza Dębna

8. Oświadczenie, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały wpisane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień dokonania zgłoszenia.

9. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego powierzchni (dot. rolników)

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek o wpis do ewidencji w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek o zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek o zgłoszenie zakończeniu lub zmianie rodzaju widczenia usług w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pokój nr 34

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 38 i 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z pózn. zm.)

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie zobowiązani są poinformować Burmistrza Dębna o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

2. Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym zobowiązani są poinformować Burmistrza Dębna o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.