herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

EWIDENCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH

Usługi hotelarskie

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

I. Zgłoszenie obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie, do ewidencji powinno zawierać:

1. wskazanie rodzaju obiektu

2. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię przedsiębiorcy/osoby zgłaszającej obiekt

3. adres przedsiębiorcy/osoby świadczącej usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem

4. nazwę i adres obiektu

5. charakter świadczonych usług (stały, sezonowy, czas trwania sezonu)

6. liczbę miejsc noclegowych

7. Oświadczenie, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały wpisane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień dokonania zgłoszenia.

8. W przypadku zgłaszania obiektu agroturystycznego - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego powierzchni

Wniosek w pliku Word

Załączniki do zgłoszenia:

1) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny

2) Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. tylko przedsiębiorców)

3) Załącznik nr 1 - wymagania, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

II. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dot. zgłoszonego obiektu należy dokonać zgłoszenia zmiany:

Wniosek w pliku Word

 

III. W przypadku zakończenia świadczenia usług w obiekcie lub zmiany rodzaju świadczonych usług należy dokonać zgłoszenia w tym zakresie:

Wniosek w pliku Word

 

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Wpis do ewidencji w terminie 14 dni od złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

Art. 38 i 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1553)

Tryb odwoławczy

brak

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest poinformować Burmistrza Dębna o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

2. Rolnik świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym zobowiązany jest poinformować Burmistrza Dębna o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.