herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ZMIANA PISOWNI IMIENIA I/LUB NAZWISKA

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zmianę  imienia i/lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.
  2. Aktualny odpis zupełny  aktu urodzenia wnioskodawcy.
  3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – aktualny odpis zupełny aktu małżeństwa.
  4. Aktualne zupełne odpisy  aktów urodzenia małoletnich dzieci .
  5. Pisemna zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia /imion/nazwiska/ , chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub pozbawiony jest władzy rodzicielskiej- wtedy należy załączyć stosowny odpis wyroku sądowego lub odpis skrócony aktu zgonu. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest również jego zgoda w formie oświadczenia.
  6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

1. Za wniosek i załączniki opłaty skarbowej nie pobiera się.

2. Za wydaną decyzję o zmianie nazwiska, imienia - 37 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1414)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.