Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Dębnem,
  • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość / do wglądu /,
 2. przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Dębnem.,
  • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu ,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość / do wglądu /,
 3. przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Dębnem,
  • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość / do wglądu /,
 4. przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  • do wglądu:
   dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego  ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny co najmniej miesiąc przedplanowanym terminem zgłosić się do USC przy ul. Mickiewicza 32.