Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Dębnem ,
  • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość / do wglądu /
 2. przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Dębnem.,
  • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu ,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość /do wglądu/,
 3. przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Dębnem,
  • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość / do wglądu /,
 4. przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  • do wglądu:
   dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego  ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa -84 zł ,
 • zapewnienie (podanie o sporządzenie aktu małżeństwa)- opłaty nie pobiera się .

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 ze zmianami) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).


Tryb odwoławczy

 Wniosek do Sądu Rejonowego w Myśliborzu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia .