herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą
  2. Załączniki:
  • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego .
  • Dokumenty do wglądu : dokumenty stwierdzające tożsamość wnioskodawcy (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania).

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

1. Za podanie i każdy załącznik opłaty skarbowej nie pobiera się.

2. Za wydaną decyzję – 50 zł .

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję , w terminie 14 dni od  jej doręczenia nia doręcze stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być osoba, której akt dotyczy lub krewni.

2. Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w Gminie Dębno.