Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Jeden z wniosków: 

 • Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia ,
 • Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa ,
 • Wniosek o odtworzenie aktu zgonu.

Załączniki:                                                                                          

 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie  lub zaginięcie ksiąg,
 • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie ,
 • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście , USC  Łódź-Śródmieście i z USC Szczecin o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju .

Dokumenty do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość .

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

1. Za złożony wniosek i każdy załącznik opłaty skarbowej nie pobiera się.

2. Za wydaną decyzję – 39 zł .


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Podstawa prawna

Art. 34 - 35 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.