herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

2. Załączniki :

  • dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC .
  • Dokumenty do wglądu:
    1. dokument stwierdzający tożsamość .

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

1. Za złożony wniosek i każdy załącznik opłaty skarbowej nie pobiera się.

2. Za wydaną decyzję – 39 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.