herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

   1.Podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

   2. Do wglądu:

  • aktualny odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ,
  • dokument stwierdzający tożsamość

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • czynności urzędowe – 11 zł .

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić się do USC przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa .