herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-lecie)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie .                                   

2.Do wglądu:
                 akt małżeństwa.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 180 dni.

Podstawa prawna

art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w USC.