herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka .
  2. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC pozaDębnem .
  3. Dokumenty do wglądu
  4. Dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków.

Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

Komórka organizacyjna

 Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

 Opłata skarbowa: za czynności urzędowe i podanie  opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

nie przysługuje