herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Realizacja zadania publicznego - składanie ofert z inicjatywy wnioskodawcy

Realizacja zadania publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.Oferta realizacji zadania publicznego

  

2. Załączniki:

  • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub innego rejestru, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,
  • uwierzytelniona kserokopia statutu,
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub w przypadku krótszej działalności – za okres działalności,
  • umowa partnerska lub oświadczenie partnera / w przypadku wskazania partnera/
  • oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku zaświadczenie/ oświadczenie o niezaleganiu w opłatach oraz składek ZUS 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Komórka organizacyjna

Wydział Planowania i Rozwoju – Urząd Miejski w Dębnie

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik ustaw z 2010r. Nr 234 poz. 1536)
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25)
3. Uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013”

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik PiR