herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Psy ras uznawanych za agresywne

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub  utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pokój nr 33

Opłaty

Pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82 zł, opłata za wydanie zezwolenia

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni  

Podstawa prawna

 art. 10 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.