herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- deklaracja na podatek od środków transportowych ( druk DT1 – Dz. U. Nr 252 z 2004 poz.2523)

Komórka organizacyjna

- wydział  finansowo-budżetowy - pokój 21, tel. ( 095-760-30-01 do 04 wew. 39 )

Termin i sposób załatwienia

a)   składanie deklaracji:

- do 15 lutego każdego roku

- w ciągu 14 dni od zaistnienia obowiązku

b)   terminy płatności:

- 15 luty i 15 wrzesień na podstawie deklaracji,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 – o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.)- art.8-12b, 20, 21

Tryb odwoławczy

a)   w przypadku braku deklaracji lub niegodności deklaracji ze stanem faktycznym organ podatkowy wystawia decyzję określającą wysokość zobowiązania,

b)   podatnik ma prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna.   

Dodatkowe informacje, uwagi

 a)  przedmiot opodatkowania :

-    samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

-    ciągniki siodłowe i balastowe

-    przyczepy i naczepy

-    autobusy

 

 b) podmiot opodatkowania :

-     podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne ,osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.