herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2. Dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


/pliki/debno/pliki/wnisoek%20stypendium(3).docx

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z art. 90 n.6  ustawy o  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz 2198 z późn. zm.) wnioski należy składać w terminie:

do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Podstawa prawna

1. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017r. poz. 2203 ze zm.)

2. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zmianami)
3. ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 zm.)

4. Uchwała nr  XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r, , poz.3175).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata dofinansowania w kasie Urzędu Miejskeigo w Dębnie lub na rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS