herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2. Dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

3. Zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza uczeń, słuchacz ubiegający się o w/w stypendium

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z art. 90 n.6  ustawy o  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz 1943 z późn. zm.) wnioski należy składać w terminie:

do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami)
2. ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 zm.)

3. Uchwała nr  XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r, , poz.3175).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata dofinansowania w kasie Urzędu Miejskeigo w Dębnie lub na rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS