herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Stypendia/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno.

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc/pliki/debno/pliki/wniosek%20o%20stypendium%20artystyczne.docx

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie, ul.Droga Zielona 1

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z § 8.1 Uchwały nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Dębnie  z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 2012.1770)

 

♦ nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej: do 30 września danego roku.

♦ stypendium  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej: do 31 października danego roku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz 2198 ze zmianami)
2. Uchwała nr XXV/193/2012Rady Miejskiej w Dębnie  z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 2012.1770)
3.Uchwała Nr XXXI/260 /2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia  28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr XXV/193/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 2013.735)
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata stypendium na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS