Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Stypendia/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno

/pliki/debno/pliki/WNIOSEK%20ARTYSTYCZNY%20RODO(2).docx


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 1, pokój nr 22


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z § 9 Uchwały nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 2020.2068)

♦ wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium należy składać do 31 października danego roku.

 

 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz 1327)
2. Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 2020.2068).


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata stypendium na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS