herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie, ul.Droga Zielona 1

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

O przyznanie dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach decyduje dyrektor szkoły, dla nauczycieli przedszkoli dyrektor przedszkola, a dla dyrektorów szkół i przedszkoli Burmistrz Dębna.

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami)
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430)

3. Zarządzenie Nr 25/7/2017 Burmistrza Dębna z dnia 09 marca  2017 r. w sprawie: przyjęcia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia maskymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinasownaie może być przyznane

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

 

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS