herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

/pliki/debno/pliki/wniosek%20o%20dofinasowanie%20doskonalenia%20nauczycieli.docx

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie, ul.Droga Zielona 1

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

O przyznanie dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach decyduje dyrektor szkoły, dla nauczycieli przedszkoli dyrektor przedszkola, a dla dyrektorów szkół i przedszkoli Burmistrz Dębna.

Podstawa prawna


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430)

2.Zarządzanie nr 57/18/2018 Burmistrza Dębna z dnia 21.06.2018r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

 

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS