herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  

2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.

3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

5. Dokumenty potwierdzające datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)

6. Zaświadczenia z izby rzemieślniczej o szkoleniu ucznia rzemieślniczego.

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

/pliki/debno/pliki/formularz(1).xlsx

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Umową w sprawie trybu przekazywania  środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty zwanym dalej „Kuratorem” a Gminą Dębno reprezentowana przez Burmistrza Dębna zwana dalej „jednostką samorządu terytorialnego”.

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.)

2.ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)

3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.);

5.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1808 ze zm..);

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.);

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata dofinansowania w kasie lub na konto wnioskodawcy.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS