herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie przydomowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków   
  zawierające:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki,
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  • wielkość i rodzaj emisji,
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 2. załączniki:
  • wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku:
           BZT5
           zawiesina ogólna
  • mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków 

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 33

Opłaty

Nie pobiera się.

Podstawa prawna

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.)