herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający następujące informacje:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 3. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. podpis wnioskodawcy

 

 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (dotyczy wszystkich wnioskujących za wyjątkiem właścicieli urządzeń przesyłowych)
 2. załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; (dotyczy tylko właścicieli urządzeń przesyłowych)
 3. załącznik nr 3 - oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4; (dotyczy Spółdzielni i Zarządów wspólnot mieszkaniowych)
 4. zgodę właściciela nieruchomości, (nie dotyczy: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); zarządcy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)
 5. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 6. projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Wniosek (doc, 91 kb)

Załącznik nr 1 (doc, 89kb)

Załącznik nr 2 (doc, 89kb)

Załącznik nr 3 (doc, 89kb)

 

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pokój nr 34

Opłaty

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

 

Stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość oraz w współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

 

 1. brak opłaty skarbowej od wniosku i decyzji

Termin i sposób załatwienia

 • w ciągu 1 miesiąca,
 • a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 m-cy, od dnia wszczęcia postępowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.