herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE (WYCIĘCIE) DRZEW I KRZEWÓW

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewy mają obowiązek uzyskać przedsiębiorcy, instytucje oraz osoby fizyczne nie będące właścicielem nieruchomości, na której rośnie drzewo/krzew, w tym użytkownicy wieczyści.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli wniosek składa posiadacz nie będący właścicielem (nie dotyczy właścicieli urządzeń przesyłowych, Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)

4) w przypadku Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oświadczenie o udostępnieniu informacji dla członków spółdzielni/wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

5) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

6) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

7) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

8) miejsce, z którego ma być usunięte drzewo/krzew

9) przyczynę usuwania drzewa/krzewu,

10) termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu,

11) wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 Wniosek (doc, 91 kb)

Załączniki do wniosku:

1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością - dot. wnioskodawców nie będących spółdzielnią mieszkaniową czy wspólnotą mieszkaniową

pobierz załącznik w wersji word

2. oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (dotyczy tylko właścicieli urządzeń przesyłowych)

pobierz załącznik w wersji word

3. oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządów wspólnot mieszkaniowych)

oświadczenie o udostępnieniu informacji

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

4. zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów

5. rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji,dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

6. projekt planu (opcjonalnie):

- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej
niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą
za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

- przesadzenia drzewa lub krzewu

Projekt musi być wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz musi zawierać informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

7. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

8. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142

Opłaty

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty, o której mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Brak opłaty skarbowej od wniosku i decyzji

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 m-cy.

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 142)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017t. poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.