herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

a.      W przypadku składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych,

b.     W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć kopię umowy z uprawnionym przedsiębiorstwem/podmiotem na odbiór/wywóz odpadów komunalnych z prowadzonej działalności gospodarczej.

c.      W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych i liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające dane wg katalogu dokumentów zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

d.     W przypadku budynku wielolokalowego do deklaracji należy dołączyć wykaz mieszkańców danego budynku.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 32

Opłaty

Brak opłaty

Termin i sposób załatwienia

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, nie później niż do 31 marca 2013 r.

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Podstawa prawna

art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak