herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:
Imię i nazwisko wnioskodawcy/inwestora oraz adresy, w tym również dane pełnomocnika
Określenie jakiego przedsięwzięcia dotyczy wniosek (w tym nazwa inwestycji)
Wskazanie rodzaju decyzji, o której mowa w art.72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do którego zostanie dołączona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)


Do wniosku należy dołączyć:


1.raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze), w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egzemplarze);
2.karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze) - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3.zapis w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w/w raportu lub karty;
4.poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (z zastrzeżeniem patrz UWAGI);
5.mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem tej mapy w formie elektronicznej;
6.w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
7.wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (z zastrzeżeniem patrz UWAGI);
8.w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
9.dokument poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej
10.dokument pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora

 

Wniosek (doc, 88 kB)

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pokój nr 34

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 205zł

2. W przypadku dołączania pełnomocnictw – 17zł za każde pełnomocnictwo

Termin i sposób załatwienia

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - ok. 3 miesięcy

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - ok. 4 miesięcy

ww. terminy wynikają z konieczności dokonywania uzgodnień i zasięgania opinii innych organów

W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest wydłużenie ww. terminów.

Podstawa prawna

art. 73 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Tryb odwoławczy

od rozstrzygnięcia przysługuje zażalenie/odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna

Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt. 4 oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt. 7, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumenty przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji stało się ostateczne.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w pkt 4.