herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ZAWARCIE UMOWY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE PRZYLEGŁEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI) KTÓRA WRAZ Z DOTYCHCZAS WYDZIELONĄ DZIAŁKĄ BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMOGI DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Nieruchomości - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o sprzedaż działki
  • Uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej lub zgoda  poszczególnych właścicieli wyodrębnionych lokali na kupno działki
  • Aktualny odpis zwykły Księgi Wieczystej na działkę na której znajduje się budynek z wyodrębnionymi lokalami własnościowymi

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Miejskim

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 do 90 dni, w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego działki do 180 dni

Podstawa prawna

 art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323

Tryb odwoławczy

Przysługuje do Sądu powszechnego

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku wymaganych dokumentów do  wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.