herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Rozgraniczenie nieruchomości

Nieruchomości - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości   
  • Załączniki :

dokument  stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

- kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości będącej

  przedmiotem rozgraniczenia

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  - pokój  25

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni w zależności od prac geodezyjnych  wykonywanych przez uprawnionych geodetów  .

Podstawa prawna

Rozdział VI  ustawy z dnia 17 maja 1989  r. prawo geodezyjne i kartograficzne  (tjD. U. nr 193 z 2010 poz. 1287); oraz  art. 153 Kodeksu Cywilnego .

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .