herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Podział nieruchomości

Nieruchomości - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości  
  • Załączniki :

dokument  stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

- wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , w przypadku o którym mowa w art. 94 ust. 1pkt.2

- wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 – szt  4

- protokół przyjęcia granic nieruchomości

- wykaz zmian gruntowych- sztuk 5

- wykaz synchronizacyjny , jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej  

- mapę z projektem podziału

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  - pokój nr 25

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni w zależności od terminu wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału a następnie od terminu dostarczenia dokumentów przez geodetę wykonującego podział nieruchomości.

Decyzja administracyjna o podziale nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustaw z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DZ.U. z 2018 poz. 121)

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.