herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Przydział lokalu socjalnego

Lokale mieszkalne - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o najem - lokalu socjalnego  

Na wniosku należy:

-          potwierdzić zameldowanie w  Ewidencji Ludności w pokoju nr 7 na I piętrze Urzędu Miejskiego

-          wykazać źródło utrzymania osób starających się o przydział mieszkania (praca stała, praca dorywcza, alimenty, zasiłki, pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej itp.). Dochód jest podstawą do kwalifikacji wniosku na mieszkanie socjalne lub komunalne,

-          uzyskać potwierdzenie warunków mieszkaniowych od administratora lub właściciela zajmowanego mieszkania.

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 14 na I piętrze

nr telefonu 957603003 wew. 123. 

Opłaty

   Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Po weryfikacji i rozpatrzeniu wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, raz w  roku. 

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733); 

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art.14 ust.1 Ustawy może zostać osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, której dochody brutto w gospodarstwie domowym w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym najem nie przekraczały 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
  2. W przypadku orzeczenia przez sąd uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na taki lokal zawiera się w pierwszej kolejności.
  3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 1 roku. W przypadku udokumentowania dochodów uprawniających do lokalu socjalnego umowa najmu może być przedłużona na kolejny okres. W sytuacji wzrostu dochodu rodziny, można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony albo zastosować art.18 ust.1 i 2 Ustawy w przypadku braku udokumentowania dochodu.