herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

POŚWIADCZENIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

Zaświadczenia - gospodarstwa rolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 31 lipca 2020r. umowy dzierżawy gruntów rolnych zawierane w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej oraz w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników potwierdza burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Wniosek o poświadczenie zawarcia umowy dzierżawy zawiera:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

- wskazanie nieruchomości objętej umową dzierżawy,

- wskazanie daty zawarcia umowy dzierżawy,

- określenie w jakim celu zawarta została umowa dzierżawy: w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej czy w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,

- podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć się oryginał umowy dzierżawy

Umowa zostanie zwrócona wnioskodawcy po poświadczeniu.

  Wniosek w pliku Word

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Poświadczenie zawarcia umowy wydane zostanie w terminie do 7 dni od złożenia wniosku z umową.

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

brak