Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy celu publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
 
Załączniki:

 • dwie kopie mapy zasadnicze jz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 – w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej, mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki (część działki przyległa do drogi), jednak niemniej niż 50 m.
 • graficzne przedstawienie inwestycji - koncepcja,
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia);
 • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • określenie wielkości powierzchni sprzedaży, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.
 • pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora wraz z niezbędną opłatą skarbową (17,00 zł).
 • w przypadku osób prawnych aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .docx


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pok. 25, 29


Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy w kwocie 598,00 zł na podstawie art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r o opłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz. U z 2020 r poz. 1086)

Zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie przypadku jeżeli wydanie decyzji następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu wskazanego we wniosku.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni + czas na uzyskanie niezbędnych uzgodnień.


Podstawa prawna

Art. 59 ust. 1 i 2, art. 53 ust 1 i art. 64 ust.1 w związku z art. 52 ust.2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2020).


Tryb odwoławczy

14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Dębna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.