herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

UDZIELENIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO

Informacja adresowa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Formularz: „Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL,   z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych"
  • Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość
    • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Komórka organizacyjna

Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności .

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych osobowych – 31 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 44h i 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.